Algemene voorwaarden
Praktijk voor verlies & veranderwensen

De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten, overeenkomsten en aanbiedingen, gedaan door of van de Praktijk. Bij iedere offerte en aanbieding zullen de algemene voorwaarden van de Praktijk worden meegezonden. Door acceptatie van een offerte, dienst en/of aanbieding, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaart u tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Praktijk: de Praktijk voor verlies en veranderwensen, de Perspectief Academie is hiervan onderdeel. De Praktijk is gevestigd aan de Zjoekowlaan 51, 2625 PK Delft en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58452958.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de praktijk een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten, zoals (online) programma’s, VIP-dagen, workshops of het geven van advies op maat.
3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een programma of dienst.
4. Cliënt: de natuurlijke persoon die ondersteuning van de praktijk krijgt in de vorm van individuele of groepsbegeleiding, (e)-coaching.
5. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die diensten van de praktijk afneemt of de praktijk opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden of het leveren van diensten, daaronder in ieder geval mede begrepen de Opdrachtgever, de Deelnemer en de Cliënt.
6. Workshop: iedere lezing, workshop, bijeenkomst die door de praktijk, al dan niet in opdracht, wordt georganiseerd of uitgevoerd.
7. Consult: de individuele of groepsbijeenkomst waarbij aan de Cliënt (e)-coaching, gesprekken of begeleiding wordt gegeven.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, diensten, aanbiedingen en leveringen van de praktijk, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Deze algemene voorwaarden worden altijd meegezonden met een offerte, door akkoord te gaan met deze offerte gaat de Opdrachtgever tevens akkoord met de algemene voorwaarden.
3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Praktijk opgenomen wordt.
4. De Praktijk heeft het recht de voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de Wederpartij van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds gesloten overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

Artikel 3 Facturering/Betaling
1. Voor het starten van (online) programma’s en diensten van de Praktijk is vooruitbetaling verschuldigd. Indien gekozen is voor gespreide betaling dan zal na de eerste aanbetaling, de betalingstermijn maandelijks zijn. Hiervoor wordt een factuur verstuurd.
2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door de Praktijk aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

Artikel 4. Duur en beëindiging
1. De Praktijk kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met de Praktijk gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
2. De Praktijk heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
3. Indien de Cliënt, om wat voor reden dan ook, niet bij een Consult aanwezig kan zijn of het Consult op een ander tijdstip plaats wenst te laten vinden, dient de Cliënt de Praktijk daarvan uiterlijk 24 uur voor aanvang van het betreffende Consult op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de Praktijk gerechtigd is de kosten van het betreffende Consult aan de Cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5. Gebruik
Online producten kunnen niet geretourneerd worden, en mogen niet overgedragen worden aan derden. Kopiëren van inhoud van de online leeromgeving is alleen voor het eigen gebruik.

Artikel 6. Levering en levertijd
1. De Praktijk gaat na ontvangst van de benodigde betaling voor het online programma zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken met de inloggegevens.
2. De Praktijk neemt na ontvangst van de benodigde betaling voor een programma of dienst binnen twee werkdagen contact op voor het maken van een afspraak.
3. Mocht de Praktijk onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan de Praktijk alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij de Praktijk een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, brengt de tussen de Praktijk en de Wederpartij gesloten overeenkomst voor de Praktijk slechts een inspanningsverplichting met zich mee. De Praktijk garandeert niet dat het door de Wederpartij beoogde resultaat ook daadwerkelijk door de werkzaamheden van de Praktijk zal worden verwezenlijkt.
2. De Praktijk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de zorg van een goede opdrachtnemer uitvoeren.

Artikel 8. Overmacht
1. De Praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer de Praktijk als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
2. De Praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van de Praktijk niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.
3. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de Praktijk alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de Opdrachtgever en de Praktijk geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door de Praktijk tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 9. Copyright en rechten van intellectuele eigendom
1. Het auteursrecht van de uitgereikte opdrachten, artikelen en werkmaterialen, hoe dan ook genaamd, berust bij de Praktijk of degene bij wie dit rechtens hoort.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, daaronder mede begrepen het auteursrecht, naburige rechten, merkenrecht, het octrooirecht, het modellenrecht en het handelsnaamrecht, uitsluitend toe aan de Praktijk of haar licentiegevers, ongeacht of aan de Wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
3. Al de door de Praktijk vervaardigde werken en materiaal die volgens lid 1 en 2 van dit artikel onder het intellectuele eigendom van de Praktijk of haar licentiegevers vallen, mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Praktijk niet worden vermenigvuldigd, geopenbaard, geëxploiteerd of in andere websites/promotiemateriaal gebruikt worden, dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
4. De Praktijk behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden
wordt gebracht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Voor zover de Praktijk bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop de Praktijk weinig of geen invloed kan uitoefenen kan de Praktijk op geen
enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met de Praktijk of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met de Praktijk.
2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is de Praktijk slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van de Praktijk voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
3. De Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. De Praktijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

Artikel 11. Geheimhouding en gegevensverwerking
1. Zowel de Praktijk als de Wederpartij zullen alle vertrouwelijke informatie die zij uitwisselen strikt geheim houden en deze niet verstrekken aan derden, tenzij de Praktijk hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is, dit met inachtneming van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.
2. De Wederpartij geeft de Praktijk hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte (persoons)gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van de Praktijk en op te nemen in een databestand dat de Praktijk aanlegt voor haar diensten. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.
3. De Praktijk is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door de Praktijk gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die zijn ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van de Praktijk, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat de Praktijk met de Wederpartij kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Algemene voorwaarden
Praktijk voor verlies en veranderwensen
Zjoekowlaan 51, 2625 PK Delft
T 06 – 44874601

E info@verlieskundigkompas.nl
www.verlieskundigkompas.nl
KvK: 58452958.

arrow_drop_up arrow_drop_down