Algemene voorwaarden
Verlieskundig Kompas

ARTIKEL 1. Definities en begrippen

 

1.1 Cliënt: de persoon of personen ten behoeve van wie Verlieskundig Kompas haar diensten verleent. De opdrachtgever en de cliënt kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2. Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Verlieskundig Kompas heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Verlieskundig Kompas zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Verlieskundig Kompas.

1.3 Verlieskundig Kompas: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58452958 levert Verlieskundig Kompas diensten op het gebied van onder andere coaching, trainingen, workshops.

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Verlieskundig Kompas haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Verlieskundig Kompas kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte of programmavoorstel.

 

ARTIKEL 2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Verlieskundig Kompas.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden

2.3  Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 Verlieskundig Kompas behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

ARTIKEL 3. Opdrachtverlening

 

3.1 Offertes van Verlieskundig Kompas zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Verlieskundig Kompas is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Verlieskundig Kompas zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Verlieskundig Kompas te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Verlieskundig Kompas niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Verlieskundig Kompas, dan wel door het schriftelijk en/of per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Verlieskundig Kompas uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Verlieskundig Kompas, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Verlieskundig Kompas een aanvang is gemaakt.

 

ARTIKEL 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht

 

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Verlieskundig Kompas de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

 

ARTIKEL 5. Inspanningsverplichting

 

5.1 Verlieskundig Kompas zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Verlieskundig Kompas niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

 

ARTIKEL 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

 

6.1 Alle aanbiedingen van Verlieskundig Kompas hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Verlieskundig Kompas is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 7. Verplichtingen opdrachtgever

 

7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Verlieskundig Kompas overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte en/of opdrachtbevestiging aan Verlieskundig Kompas verschuldigd.

7.2 Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Verlieskundig Kompas. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Verlieskundig Kompas nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Verlieskundig Kompas daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Verlieskundig Kompas op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.

7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verlieskundig Kompas.

 

ARTIKEL 8. Tarieven, kosten en prijzen

 

8.1 In de offerte van Verlieskundig Kompas staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Verlieskundig Kompas voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief btw, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

 

ARTIKEL 9. Facturering en betalingsvoorwaarden

 

9.1 Het honorarium van Verlieskundig Kompas en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Verlieskundig Kompas steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Verlieskundig Kompas kan het gehele bedrag van de opdracht of een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Verlieskundig Kompas over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Verlieskundig Kompas worden opgeschort, dit zonder dat Verlieskundig Kompas dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Verlieskundig Kompas in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4 Is de opdrachtgever in verzuim over de betaling aan Verlieskundig Kompas of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Verlieskundig Kompas te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is over de betaling van de deelfactuur, dan is Verlieskundig Kompas gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.6 Door het aankopen van een dienst/programma in termijnen wordt verlieskundigkompas.nl geautoriseerd om de maandelijkse kosten, tegen het dan geldende tarief en/of overeenkomst, af te schrijven via de geselecteerde betalingsmethode.

9.7 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Verlieskundig Kompas plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Verlieskundig Kompas gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

 

ARTIKEL 10. Annuleringsvoorwaarden

 

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Verlieskundig Kompas toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Indien de cliënt/deelnemer/opdrachtgever om wat voor reden dan ook niet verschijnt zonder bericht (b.v. bij een consult, training, workshop, lezing) wordt 100% in rekening gebracht.

Is de cliënt, om wat voor reden dan ook, niet bij het consult aanwezig of dit op een later tijdstip wenst te laten plaatsvinden, dient cliënt Verlieskundig Kompas daarvan uiterlijk 24 uur voor aanvang van het betreffende consult op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan Verlieskundig Kompas gerechtigd is 100% van de kosten van het betreffende consult aan de cliënt/deelnemer/opdrachtgever in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 11. Duur en afsluiting van de opdracht

 

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

 

ARTIKEL 12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Verlieskundig Kompas desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

12.3 Verlieskundig Kompas mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 Verlieskundig Kompas houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

 

ARTIKEL 13. Aansprakelijkheid

 

13.1 Verlieskundig Kompas en haar medewerkers en partners zijn nooit aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Verlieskundig Kompas geleverde zaken en/of diensten.

13.2 Verlieskundig Kompas/opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.

13.3 Opdrachtgever is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.

13.4 De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de opdrachtnemer aansprakelijk wil stellen

13.5 Wanneer een cliënt/deelnemer onder behandeling is (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, of medicijnen gebruikt voor de geestelijke gesteldheid en het van invloed is op de dienst/training dan is deelnemer verantwoordelijk voor het melden aan Verlieskundig Kompas/opdrachtnemer.

13.6 Verlieskundig Kompas is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Verlieskundig Kompas rust slechts een inspanningsverplichting (zie ook artikel 5).

 

ARTIKEL 14. Lidmaatschap

 

14.1 Als je lid bent van de Verlieskundig Kompas community in de online leeromgeving heb je toegang tot alle trainingen en informatie zonder slotje, zolang je lid bent. Het lidmaatschap (toegang) gaat in op de datum waarop verlieskundigkompas.nl de betaling heeft ontvangen.

14.2 Door het aankopen van het lidmaatschap wordt verlieskundigkompas.nl geautoriseerd om de maandelijkse lidmaatschapskosten, tegen het dan geldende tarief, af te schrijven via de geselecteerde betalingsmethode. Verlieskundig Kompas behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen door verlieskundigkompas.nl onder meer middels de website vooraf bekend worden gemaakt.

14.3 Beëindiging van het lidmaatschap (Verlieskundig Kompas community) kan maximaal 48 uur voordat de nieuwe factuur wordt verzonden of de automatische incasso wordt geïnd.  Lid kan het lidmaatschap op elk gewenst moment opzeggen via e-mail en/of via zijn of haar account.

14.4 Na verzending van de factuur voor een nieuwe periode (maand, kwartaal of jaar) bestaat een betalingsverplichting. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. 

14.5 verlieskundigkompas.nl is gerechtigd om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang onmogelijk te maken en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien verlieskundigkompas.nl niet in staat is de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, of indien een reeds geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd.

14.6 Bij het storneren of het cancelen van de automatische incasso (zonder toestemming van ons), voordat alle termijnen zijn voldaan, blijft de betalingsverplichting bestaan en zal je voor de resterende termijn(en) een factuur ontvangen. 

14.7 Bij beëindiging van het lidmaatschap is geen inzage of aanspraak (ten opzichte van de trainingen, informatie en overige in de community) meer mogelijk.

14.8 verlieskundigkompas.nl verricht geen terugbetalingen of crediteringen voor gedeeltelijk gebruikte producten. 

14.9 Je hebt toegang tot je lidmaatschap zolang je lid bent. Als je jouw lidmaatschap beëindigt, vervalt de toegang vanaf de datum dat je lidmaatschap is beëindigd. 

14.10 Bij beëindiging van het lidmaatschap komen alle aanspraken tegenover verlieskundigkompas.nl te vervallen.

 

ARTIKEL 15. Intellectueel eigendom / auteursrecht

 

15.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Verlieskundig Kompas voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Verlieskundig Kompas. Datzelfde geldt ook voor de door Verlieskundig Kompas uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Verlieskundig Kompas. Op alle door Verlieskundig Kompas ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

 

ARTIKEL 16. Geheimhouding

 

16.1 Verlieskundig Kompas is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Verlieskundig Kompas houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

 

ARTIKEL 17. Privacy

 

17.1  Lees hier alles over de privacy voorwaarden.

 

ARTIKEL 18. Bijzondere bepalingen

 

18.1 Verlieskundig Kompas behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Verlieskundig Kompas.

18.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

18.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.